Rodzaje akcji

Akcja

1

Mobilność edukacyjna
Najbliższy termin naboru: początek 2025 r.

Akcja

2

Partnerstwa na małą skalę
Partnerstwa w zakresie współpracy
Najbliższy termin naboru: 1 października 2024 r.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

Jeśli chcesz pozyskać fundusze na:

modułowe warsztaty są właśnie dla Ciebie.

Podczas warsztatów

Dowiesz się:

Modułowy kurs warsztatowy, czyli

Zjadamy słonia po kawałku

Dopasowana formuła

Dopasowaliśmy formułę warsztatów do potrzeb uczestników w taki sposób, żebyście mogli przyswajać wskazówki od naszego eksperta „po kawałku” mając czas na przygotowanie/przepracowanie poszczególnych fragmentów wniosku oraz sformułowanie pytań zwrotnych do prowadzącego.

1
4 sesje ONLINE

Warsztaty odbywają się w 4 sesjach ONLINE, trwających po 2,5-3,5 godziny, podczas których ekspert opracowuje z Wami poszczególne części wniosku.

2
Organizacja

Między kolejnymi sesjami macie czas na omówienie danej części w placówce i jej opracowanie oraz przygotowanie pytań do zadania przed kolejną sesją warsztatową. Pytania należy przesłać przed kolejnym modułem. Na początku kolejnego spotkania odbędzie się sesja odpowiedzi na zadane pytania. W ramach podsumowania szkolenia ostatnie spotkanie online będzie obejmowało w całości sesję odpowiedzi na pytania.

3
Dostęp do nagrań i materiałów

Otrzymacie także dostęp do nagrania wszystkich sesji z kursu, z którym możecie pracować podczas pisania własnego wniosku. Możecie wielokrotnie odtwarzać poszczególne fragmenty, i na bieżąco wspierać się podpowiedziami prelegenta podczas wypełniania swojego formularza.

4
Dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku

Ze względu na dużą liczbę nowych informacji i dopowiedzeń ze strony Narodowej Agencji stworzyliśmy grupę zamkniętą dedykowaną wyłącznie uczestnikom kursu. W grupie Prelegentka będzie dzieliła się nowymi ważnymi informacjami, interpretacjami i dokumentacją, żebyście kierowali się przy pisaniu wniosków najnowszą dostępną wiedzą.

5

Plan

Kursu warsztatowego

Zobacz nagranie z poprzedniej edycji szkolenia

Ekspert prowadzący Szkolenie

dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa

Obejrzyj całe nagranie

Ważne informacje dotyczące

Szkolenia

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek edukacyjnych, pracowników władz publicznych, organów koordynacyjnych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną, zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie ONLINE w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

Prelegenci

Doświadczeni praktycy w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Ich raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty, były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

Opis programu

Szkolenia Erasmus+

Moduł 1

O projekcie Erasmus
Temat modułu: Co musimy wiedzieć o nowym Programie Erasmus+? Czym charakteryzują się projekty w Erasmusie+?
 • Projekt KA1 i KA2 w sektorze „Edukacja szkolna”: najważniejsze założenia, czyli co, kiedy i dla kogo (uprawnione działania, uprawnione koszty, uprawnione organizacje, uprawnieni uczestnicy oraz kluczowe terminy)

 • Obsługa narzędzi niezbędnych do złożenia wniosku w Programie Erasmus+: System EU_Login, Rejestr Organizacji, School Education Gateway, Platforma eTwinning i inne

 • Procedura pozyskania numeru OID dla organizacji

 • Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dla różnych typów placówek w sektorze Edukacja szkolna

 • Aspekty horyzontalne w Erasmusie+

 • Przepis na sukces

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 1.

Zadania do wykonania po module 1:

Pozyskanie EU_Login, wyrobienie OID dla organizacji, opracowanie dokumentacji, zebranie informacji na platformie School Education Gateway, rejestracja na Portalu eTwinning; opracowanie harmonogramu prac nad tworzeniem projektu i pisaniem wniosku KA1 oraz KA2

Moduł 2

Pisanie wniosków
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module I

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację w Akcji 1 – przygotowanie do złożenia wniosku KA122-SCH w najbliższym terminie
 • Charakterystyka mobilności i pozostałych działań w projekcie KA1

 • Wniosek KA122-SCH krok po kroku

 • Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami Programu Erasmus+

 • Praktyczne metody znajdowania organizacji przyjmujących

 • Zarządzanie projektem. Zespół zarządzający, Zespół ewaluacyjny, Komisja rekrutacyjna

 • Uczestnicy projektu – rekrutacja, charakterystyka uczestników w projektach KA1

 • Przygotowanie, monitorowanie i wsparcie uczestników

 • Zakładane efekty uczenia się, czyli opis kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy). Wskaźniki sukcesu

 • Rezultaty. Wdrażanie i upowszechnianie (metody i skala)

 • Zasady opracowania budżetu

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku

 • Częste błędy i zapomniane informacje

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 2.

Zadania do wykonania po module 2:

Opracowanie diagnozy potrzeb w projekcie KA1; sformułowanie celów projektu; opracowanie harmonogramu działań projektowych; opracowanie budżetu; stworzenie listy rezultatów i planu ich wdrażania.

Moduł 3

Pisanie wniosków cz. 2
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module II

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację w Akcji 2 – przygotowanie do złożenia wniosku KA210-SCH w najbliższym terminie
 • Charakterystyka mobilności i pozostałych działań w projekcie KA2

 • Wniosek KA210-SCH krok po kroku

 • Jak pozyskać wiarygodnych partnerów?

 • Cele projektu realizowanego przez grupę partnerów

 • Rola organizacji wnioskującej w partnerstwie

 • Zarządzanie projektem – zadania lokalnych koordynatorów i poszczególnych zespołów

 • Uczestnicy projektu – rekrutacja i charakterystyka

 • Mobilności, działania lokalne, współpraca on-line. Co i kiedy robić w projekcie KA2?

 • Badanie stopnia realizacji celów

 • Metody i skala upowszechniania rezultatów (w tym szczególnie rezultatów materialnych) wewnątrz organizacji i poza nimi

 • Zasady opracowania budżetu

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku

 • Czego unikać, a o czym koniecznie pamiętać

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 3.

Zadania do wykonania po module 3:

Opracowanie harmonogramu działań w projekcie KA2; dobór metod badania stopnia realizacji celów; stworzenie planu upowszechniania rezultatów projektu; kosztorys działań planowanych w projekcie

Finalna sesja pytań

Sesja pytań i odpowiedzi
Sesja pytań i odpowiedzi /PREMIUM/

Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania

Moduł dodatkowy - Partnerstwa w zakresie współpracy
WNIOSEK KA220-SCH

Moduł akredytacja
Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku KA220-SCH - Partnerstwa w zakresie współpracy /PREMIUM + PARTNERSTWA KA220-SCH/

Mobilność osób młodych to projekty opierające się na spotkaniach edukacyjnych, w których uczestniczą co najmniej dwie grupy młodzieży (z organizacji wysyłającej i przyjmującej). Tematyka jest dowolna – musi być wybrana przez młodzież i zgodna z priorytetami Programu Erasmus+ oraz Akcji 1). Projekt ma przyczynić się do wzmocnienia pozaformalnych i nieformalnych procesów uczenia się przez młodych ludzi, którzy muszą aktywnie uczestniczyć nie tylko w mobilności, ale też w fazie przygotowań oraz ocenie i działaniach po zakończeniu wymiany. W działania edukacyjne muszą być zaangażowani pełnoletni liderzy lub trenerzy/facylitatorzy. Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy. Czas trwania wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Uczestnikami projektów wymian młodzieżowych mogą być osoby w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest tzw. krajem programu.

Ekspert prowadzący

Szkolenie

Małgorzata Kasperczakowa
dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa

Entuzjastka Programu Erasmus+, pragmalingwistka, nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog. W latach 2014-2020 autorka, współautorka bądź konsultantka ponad 300 projektów i wniosków do sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Młodzież w Programie Erasmus+, koordynator zespołów zarządzających w 34 projektach i autorka raportów śródprojektowych lub końcowych w tychże przedsięwzięciach. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się umiejętnościami zdobytymi w trakcie swojej przygody z tworzeniem projektów mobilnościowych i pisaniem wniosków, rozpoczętej jeszcze za czasów Comeniusa.

Opcje uczestnictwa w szkoleniu

Erasmus+

STANDARD

 • Uczestnictwo w 3 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 14 dni

 • Nieograniczona liczba biletów

zapisz się

Cena: 899 zł

PREMIUM

 • Uczestnictwo w 3 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 365 dni

 • Możliwość przygotowania pytań w formie pisemnej i przesłania po zakończonym module warsztatów

 • Udział w 3 sesjach poświęconych odpowiedziom na indywidualnie zadane pytania.

 • Limitowana liczba biletów: 30 miejsc

zapisz się

Cena: 1199 zł

PREMIUM + PARTNERSTWA KA220-SCH

 • Uczestnictwo we wszystkich modułach kursu warsztatowego

 • Uczestnictwo w osobnym module warsztatowym WNIOSEK KA220-SCH - Partnerstwa w zakresie współpracy

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 365 dni

 • Możliwość przygotowania pytań w formie pisemnej i przesłania po zakończonym module warsztatów

 • Udział w 3 sesjach poświęconych odpowiedziom na indywidualnie zadane pytania.

 • Limitowana liczba biletów: 30 miejsc

zapisz się

Cena: 1399 zł